معرفی دپارتمان های شرکت

  • واحد طراحی، مشاوره و نظارت
  • واحد ساخت و تعمیر سیستم های الکترونیکی
  • واحد پشتیبانی و نگهداشت سیستم های امنیتی، الکترونیکی و تحت شبکه
  • واحد توسعه کسب و کار و مدیریت پروژه ها