نظارت

پس از برگزاری اسناد و انتخاب پیمانکار فعالیت این بخش آغاز می گردد. از تحویل پروژه به پیمانکار تا تحویل پروژه به کارفرما بر عهده این بخش می باشد . از وظایف این بخش می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 • تحویل دقیق تجهیزات مطابق قرارداد در محل پروژه و تایید آنها
 • نظارت بر تجهیز کارگاه و تست تجهیزات از لحاظ کیفی
 • تهیه دستور العمل نحوه اجرا، نصب، راه اندازی و آموزش پروژه برای پیمانکار
 • تایید، تغییر و تصویب برنامه زمانبندی پروژه
 • ارائه بهترین راهکار در جهت اجرای پروژه در حداقل زمان و رعایت کیفیت استاندارد
 • حضور فیزیکی دستگاه نظارت و ناظر مقیم در محل پروژه حین انجام عملیات اجرایی پروژه
 • بررسی و اعلام نظر در ارتباط با تغییرات پیشنهادی پیمانکار در حین اجرای پروژه
 • بررسی صورت وضعیت های پیمانکار، مطابقت با قرارداد و سایر ابلاغیه ها و تایید و تصویب آن در مقاطع مختلف کار
 • تایید صورتجلسات کارگاهی به تفکیک هر ساختمان
 • تایید نقشه های ازبیلت نهایی، بلوک دیاگرام اتصالات ارائه شده توسط پیمانکار
 • نظارت بر نحوه آموزش پیمانکار
 • تحویل موقت پروژه با تکمیل چک لیست های مربوط به هر ساختمان
 • تایید و تکمیل راهکار ارائه شده پیمانکار در ارتباط با نحوه نگهداری و خدمات پس از فروش
 • مستند سازی کل پروژه
 • گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه با استفاده از نرم افزار تخصصی مدیریت پروژه