تهیه اسناد

پس از تهیه برآورد اولیه ، گروه حقوقی و فنی شروع به تهیه اسناد مناقصه مطابق با قوانین و مقررات برگزاری مناقصات می کنند . عمده فعالیت این بخش شامل موارد ذیل می باشد :

 1. تهیه RFP و اسناد مناقصه شامل :
 2. دعوتنامه شرکت در مناقصه
 3. شرایط عمومی مناقصه
 4. شرایط خصوصی مناقصه
 5. الزامات و مشخصات فنی تجهیزات
 6. نمونه قرارداد خرید و نصب
 7. بارم بندی و امتیازبندی فنی تک تک تجهیزات و جداول کلی امتیاز بندی
 8. تهیه جدول ارزیابی کیفی مناقصه گران
 9. دستورالعمل نحوه اجرای پروژه
 10. دستورالعمل روش نگهداری، پشتیبانی و خدمات پس از فروش در طول دوره ی گارانتی
 11. آماده نمودن فرم های مورد نیاز در اسناد مناقصه
 12. همکاری با کارفرما جهت برگزاری فراخوان و ارزیابی شرکت ها
 13. تهیه مشخصات فنی تک تک تجهیزات با تعیین نمره فنی هر بخش
 14. اجرای دمو از تجهیزات پیشنهادی
 15. بررسی دقیق رزومه و مستندات فنی و بازرگانی شرکت کنندگان
 16. انتخاب پیمانکار واجد شرایط